Šomēnes abos pagastos notika Lielā talka, kurā iedzīvotāji sakopa pagasta un savu īpašumu teritorijas.
Pārskatījām budžeta izpildes gaitu un galveno veicamo darbu sarakstu, lai līdz vasarai paveiktu plānoto.

Komunālā saimniecība
SIA „Komunālserviss TILDe” greiderē ceļus, sakopj pārvaldes teritoriju, tīra kapus. Apkures sezonu plāno beigt mēneša beigās.
Maija sākumā SIA „Komunālserviss TILDe” turpinās asfaltēto ielu seguma remontdarbus.
Abos pagastos izvesti lielgabarīta atkritumi.

Kultūra
Kultūras nama pašdarbības kolektīvi piedalījās starpnovadu skatēs un ieguva augstus rezultātus. Tumes vidējās paaudzes deju kolektīvs „Solis” savā apakšgrupā ieguva augstāko pakāpi. Tumes kultūras nama jauktais koris skatē ieguva pirmo pakāpi. Sieviešu vokālajam ansamblim „Kansoneta” skate būs 6. maijā, bet 14. maijā deju grupai “Mazie ķipari”. Patiess prieks par Tumes kultūras nama pašdarbības kolektīvu sasniegumiem. Par to liels paldies kolektīvu vadītājiem – Guntai Krecerei, Rūdolfam Bacānam, Ritmai Zāģerei, Sanitai Apinei, Martai Ozolai, Marutai Čauvai un Sintijai Ozolai.

22. aprīlī Tumes kultūras namā notika skolēnu deju kolektīvu koncerts "Danču spēles".

Pārvaldes darbs aprīlī noritēja plānveidīgi un atbilstoši budžeta iespējām.