Tukuma novada Dome 2015.gada 22.decembrī apstiprināja nevalstisko organizāciju (biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju – NVO) Atbalsta programmu Tukuma novadā 2016.gadam. Programmas izveides mērķis bija noteikt atbalstāmos virzienus NVO aktivitātēm un apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu.


Atbilstīgi 30.07.2015. Tukuma novada Domes noteikumiem Nr.12 „Tukuma novada Domes atbalsts nevalstisko organizāciju iniciatīvām”, pirmā atbalsta virziena „Tukuma novada Domes atbalsts NVO iniciatīvām” mērķis ir ar pašvaldības līdzfinansējumu atbalstīt NVO konkrētu, sabiedrībai noderīgu iniciatīvu īstenošanu, stiprināt iedzīvotājos vēlmi darboties un apliecināt piederību savam novadam. Finansējums šim virzienam 2016.gadā ir 132 643 euro, tai skaitā: līdzfinansējums dažādām NVO iniciatīvām – 44 296 euro, dotācijas biedrību – sporta klubu iniciatīvām – 76 654 euro un sadarbības līguma ar Tukuma Nevalstisko organizāciju apvienību izpildei – 11 693 euro.
Otrais programmas atbalsta virziens „Tukuma novada Nevalstisko organizāciju un to biedru apbalvošana ar naudas balvu” balstīts uz 25.09.2014. apstiprināto Tukuma novada Domes nolikumu „Par Tukuma novada nevalstisko organizāciju un to biedru apbalvošanu ar naudas balvu”. Virziena mērķis ir katru gadu apbalvot tās Tukuma NVO vai NVO biedrus, kuri ar izcilu darbu, radošu iedvesmu un nesavtīgu rīcību darījuši godu Tukuma novadam. Šim virzienam piešķirts 4300 euro liels finansējums. Naudas balvas konkrētajām NVO vai to biedriem tiek apstiprinātas novembrī ar Domes lēmumu.
Trešais atbalsta virziens „Pašvaldības budžeta dotācija projektu īstenošanai” paredz pašvaldības līdzfinansējumu sabiedriski nozīmīgu NVO projektu īstenošanai Tukuma novadā, konkrēti tādu NVO projektu, kas apstiprināti un ieguvuši finansējumu Eiropas Savienības struktūrfondu, citu ārvalstu vai valsts finanšu instrumentu projektu konkursos. 50 000 euro apstiprinātais pašvaldības līdzfinansējums šiem projektiem ir par 20 000 euro vairāk nekā Dome bija atvēlējusi pērn. Ja NVO plāno gatavot un iesniegt projekta pieteikumu kādā no izsludinātajiem fondu konkursiem, un tam ir nepieciešams Domes lēmums par iespējamo pašvaldības līdzfinansējumu, projekta pieteicējam ar iesniegumu jāvēršas Tukuma novada Domes Attīstības nodaļā.
Ceturtais atbalsta virziens „Ēku un telpu nodošana un izmantošana NVO darbībai” ir jauns pašvaldības atbalsta virziens, kas paredz pašvaldības ieguldījumu NVO darbībā ar mērķi nodrošināt vienādus atbalsta nosacījumus nevalstisko organizāciju darbībai, veicināt aktīvas un pilsoniskas sabiedrības iesaisti un sadarbību. Ar minēto finansējumu netiešais pašvaldības atbalsts ļaus biedrībām turpmāk darboties pašvaldības telpās bez papildus samaksas. Atbalsts paredzēts NVO darbībai nodoto pašvaldības ēku vai telpu apsaimniekošanas un komunālo maksājumu izdevumu segšanai, to apsaimnieko pašvaldība pati. 2016.gada budžetā šim mērķim plānoti 50 107 euro. Izņēmums ir aktivitātes, ar kurām biedrības īsteno savas iniciatīvas un īrē telpas kādam konkrētam pasākumam, piemēram, biedrības rīkots īpašs pasākums vai festivāls kultūras namā vai citā iestādē. Šādas iniciatīvas īstenošanai biedrībām pašām jāsedz telpu īre atbilstīgi iestādes maksas pakalpojumu nosacījumiem.
Piektais atbalsta virziens šajā programmā ir „Līdzfinansējums NVO subsidētajām darbavietām”. Maksimālais atbalsta finansējums šogad – 7287 euro, tas ir līdzfinansējums biedrībām, kuras iegūs valsts budžeta finansējumu subsidētajām darba vietām (darba algas).
Kopējā programmā paredzētā pašvaldības budžeta līdzfinansējuma summa visiem pieciem virzieniem 2016.gadā ir 244 337 euro. Sīkāk ar NVO Atbalsta programmu var iepazīties šeit.