Ar šā gada 28.janvāra Tukuma novada Domes lēmumu (prot.Nr.2, 15.§.) ir apstiprināts nolikums “Par radošās stipendijas piešķiršanu Tukuma novada mākslas un kultūras darbiniekiem”.
Radošās stipendijas mērķis ir veicināt Tukuma novada mākslas vai kultūras darbinieka radošu un profesionālu, sabiedrībai nozīmīgu jaunradi.
Kopējais stipendijas apjoms tiek apstiprināts ikgadējos Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos “Par Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu”, sadaļā “kultūras pasākumi” un stipendija tiek izmaksāta pēc ikgadējā pašvaldības budžeta apstiprināšanas.
Stipendijas apjomu saņēmējam nosaka, ņemot vērā šim mērķim piešķirtos budžeta līdzekļus.
Tiesības pieteikt pretendentus stipendijas saņemšanai ir Tukuma novada pašvaldības kultūras, mākslas vai izglītības iestādei, kā arī nevalstiskajai organizācijai, kura darbojas Tukuma novadā mākslas vai kultūras jomā.
Pieteikt pretendentu stipendijas saņemšanai var līdz kārtējā gada 20.februārim, iesniedzot Tukuma novada Domē pieteikuma veidlapu un citus informatīvos materiālus par pretendenta radošo darbību.
Lai saņemtu stipendiju, pretendenta dzīvesvietai jābūt deklarētai Tukuma novadā, kā arī tiek ņemti vērā pretendenta līdzšinējie profesionālie sasniegumi un sasniedzamais rezultāts pretendenta jaunrades darbā.
Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem Tukuma novada Dome, pamatojoties uz Kultūras un nevalstisko organizāciju darbības komisijas atzinumu.
Par Domes pieņemto lēmumu pieteicējs tiek informēts divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

NOLIKUMS Par radošās stipendijas piešķiršanu Tukuma novada mākslas un kultūras darbiniekiem