Drukāt

Par būvvaldi

Tukuma novada būvvalde ir Domes izveidota institūcija, kas domes noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā, un tā ir pakļauta Tukuma novada Domei.
Būvvaldes darbības mērķis ir kvalitatīvas vides veidošana un būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana, realizācija un kontrole pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši Tukuma novada attīstības plānam, teritorijas plānojumam un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Būvniecības likumam un citiem būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.
 
Būvvalde veic sekojošas funkcijas:
 

Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās:14.00 – 18.00
Ceturtdienās: 8.00 – 12.00
 
Pakalpojumi
 
 
Ar Tukuma novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem iespējams iepazīties arī Tukuma novada mājaslapā:
http://tukums.lv/lv/tukuma-novada-pasvaldiba-1/normativie-akti/attistibasplanosanasdokumeni 
un https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4432

Būvvalde sniegs padomu un palīdzību gadījumos:
 
Veidlapas būvniecības procesa īstenošanai