Teritorija2018Tukuma novada Dome 25.janvārī pieņēma lēmumu (prot.Nr.1, 5.§.) par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu.

Tukuma novada teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Aicinām visus interesentus, kurus neapmierina esošās prasības apbūvei un teritorijas izmantošanai, sev piederošajā zemes vienībā un novadā kopumā, iesniegt savus priekšlikumus un komentārus.


Esošais plānojums un apbūves noteikumi ir pieejami šeit (pdf) vai tīmekļa vietnē https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4432

Rakstiskus priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 16. martam:
• tīmekļa vietnē geolatvija.lv;
• sūtot pa pastu Tukuma novada Domei, Talsu ielā 4, Tukumā, LV-3101 (pasta zīmogs 16.03.2018.);
• klātienē Tukuma novada Domes klientu apkalpošanas centrā un visos novada pagastu pakalpojumu centros.

Tukuma novada Domes lēmums par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu