Tilde tarifi
Tukuma novada pašvaldība ir saņēmusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Regulators) 2018. gada 18. janvāra lēmumu Nr.10 (prot. Nr.3, 2.p.) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.
Regulators ir izvērtējis Komunālserviss TILDe iesniegto tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA „Komunālserviss TILDe” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.
 
Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5. pantu, 9. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu un otro daļu, 19. panta pirmo daļu, septīto daļu un trīspadsmito daļu, 20. pantu un 21. panta piekto daļu,
Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 56. panta pirmo daļu un 63. panta pirmās daļas 1. punktu, padome nolemj
 
Apstiprināt SIA „Komunālserviss TILDe” šādus tarifus:
- ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,04 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);
- kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,37 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2018. gada 1. martā.