Budzheta Priorit

25. janvārī Tukuma novada Domes sēdē tika apstiprināts 2018. gada budžets.

Saskaņā ar budžetu pašvaldības 2018. gada ieņēmumi ir plānoti 37 821 681 euro, kas ir par 17.06% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pašvaldības pamatbudžeta galvenie ieņēmumi ir nodokļu maksājumi. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 16 657 430 euro (44%), salīdzinājumā ar 2017. gadu pieaugums ir 6.48 % (1 014 018 euro). Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa tiek prognozēti 1 916 042 euro (5%), kas ir par 2.8% vairāk nekā pērn. Azartspēļu nodoklis tiek plānots iepriekšējā gada apmērā - 110 000 euro.

2018. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 40 105 993 euro. Salīdzinājumā ar 2017. gadu pieaugums ir 4 342 162 euro. Pašvaldības resursi prioritāri tiks ieguldīti izglītībā, uzņēmējdarbības attīstībā, mājokļu piedāvājuma palielināšanā un nozīmīgos investīciju projektos pilsētā un pagastos.(Budžeta infografika šeit)

Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu daļa ir sabalansēta un vērsta uz attīstību, pašvaldības plānotie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās atbilstīgi izvirzītajām prioritātēm novadā.

Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir paredzēts izglītības funkcijas nodrošināšanai, tas sastāda 20 841 134 euro jeb 52% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Finansējuma pieaugums 2018. gadā ir saistīts ar minimālās darba algas pieaugumu 430,00 euro apmērā, ar papildus vienas stundas apmaksu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem uz vienu pirmsskolas grupu, kā arī ar pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” uzturēšanas izdevumu segšanu 100% apmērā.

Lai uzlabotu un veidotu mūsdienām atbilstošu izglītības iestāžu infrastruktūru, ar aizņēmuma un valsts budžeta dotāciju piesaisti, tiks uzsākta Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” renovācija un Tukuma 2. vidusskolas rekonstrukcija. Tiks pabeigts darbs un ekspluatācijā nodots stadions un sporta zāle pie Tukuma 3.pamatskolas.

Rūpējoties par ģimenēm ar bērniem, paredzēts pašvaldības līdzfinansējums skolēnu ēdināšanai skolās - 0,61 euro dienā vienam izglītojamajam un pirmsskolas izglītības iestādēs - 0,97 euro dienā vienam audzēknim, savukārt daudzbērnu ģimenēm, ar celiakiju slimojošajiem un bērniem invalīdiem ir 79.5% atlaide ēdināšanai. Budžetā iestrādāts arī līdzfinansējums skolēnu ceļa izdevumu segšanai līdz mācību iestādei, mācību materiālu iegādei un transporta pakalpojumiem mācību procesa nodrošināšanai.

Šī gada budžetā ir saglabāts balvu fonds izglītojamajiem un viņu pedagogiem par augstiem sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un skatēs, stipendijas sekmīgākajiem novada augstskolu 1. kursu studentiem, kā arī finansējums novadu labāko pedagogu apbalvošanai profesijas svētkos - Skolotāju dienā. Saglabāts atbalsts privātajai pirmsskolas izglītības iestādei “Ķipars” un uzturēšanas izdevumiem biedrībai “Tukuma Tautskola”

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānots tērēt 5 208 643 euro jeb 13% no kopējiem izdevumiem. Šajā pozīcijā 4 676 013 euro ir atvēlēti pašvaldības ceļu, ielu infrastruktūras sakārtošanai, kas ir par 3 794 221 euro vairāk nekā iepriekšējā gadā. Piesaistot ES fondu finansējumu, lielākie darbi Tukuma pilsētā būs Stacijas un Slocenes ielu rekonstrukcija. 2018. gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu 500 000 euro aizņēmumam ieplānota Kurzemes ielas rekonstrukcijas 1.kārta un budžeta līdzfinansējumu 100 000 euro pilsētas grantēto ielu sakārtošanas 1.kārta pilsētas mikrorajonos. Ar ES projektu finansējumu 1 119 117 euro un 100 000 euro no budžeta līdzekļiem turpināsies darbs pie grantēto ceļu sakārtošanas pagastu teritorijās.

Viena no pašvaldības prioritātēm ir uzņēmējdarbības attīstības veicināšana, šiem pasākumiem kopsummā paredzēti 29 200 euro. Ņemot vērā uzņēmēju lielo interesi un izcilos rādītājus projektu konkursā “Radi Tukumā”, šogad grantu konkursam ieplānoti 20 000 euro, kas ir par 11 000 euro vairāk nekā pērn.

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai budžetā ieplānoti 2 753 644 euro.
Šajā kategorijā ir palielināts līdzfinansējums iedzīvotājiem vēsturiskā dzīvojamā fonda fasāžu sakārtošanai 60 000 euro apmērā. 100 000 euro apmērā ir plānots līdzfinansējums iedzīvotājiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai – daudzdzīvokļu māju fasādēm tiks atvēlēti 50 000 euro un tikpat naudas līdzekļi atvēlēti pagalmu sakārtošanai. Domājot par ģimenēm ar bērniem, Tukuma pilsētā mikrorajonā Ozoliņi plānots iekārtot bērnu rotaļu laukumu. Turpināsies darbs, lai sakārtotu un izbūvētu ielu apgaismojumu gan pilsētā, gan pagastu teritorijā.

Turpinās darbs, un šī gada novembrī noslēgsies Tukuma novada programmas “Tukuma novads ceļā uz Latvijas valsts simtgadi” Valsts nozīmes projekts - dāvana Latvijai un tās iedzīvotājiem Latvijas simtgadē - “Z.A. Meierovica piemineklis Tukumā” ar kopējo finansējumu 217 860 euro. Projekta rezultātā tiks sakārtots skvērs Tukuma vecpilsētā un radīta paliekoša vērtība nākotnei – mākslinieciski augstvērtīgs Z.A. Meierovica piemineklis.

Sporta, kultūras un sabiedrības līdzdalības atbalstam pašvaldība kopumā plāno tērēt 3 803 356 euro. Latvijas simtgades pasākumiem – 59 770 euro, atbalsts novada kolektīvu dalībai Latvijas Dziesmu un Deju svētkos tiek plānots 151 475 euro apmērā, savukārt novada biedrību un nodibinājumu darbības nodrošināšanai un projektu līdzfinansēšanai tiek plānoti 115 231 euro.
Krāšņākajam un iedzīvotāju gaidītākajam pasākumam - Rožu svētkiem - šogad plānots atbalsts 110 458 euro apmērā. Sporta pasākumu, sporta klubu atbalstam un sporta iestāžu uzturēšanai, kā arī skolēnu slidot prasmes apmācībai plānots tērēt 502 214 euro.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai pašvaldība paredzējusi finansējumu 3 191 257 euro. Izdevumi plānoti saskaņā ar Tukuma novada sociālā dienesta 2018. gada darbības plānā iekļautajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības pasākumiem. Lai pakalpojums tiktu nodrošināts augstā kvalitātē, arī šajā gadā sociālā darba ietvaros turpināsies grupu darbi, radošās darbnīcas, nometnes, integrācijas pasākumi un dažādu pasākumu apmeklējumi. Plānots ieviest atbalsta sistēmu jaunajām ģimenēm ar maziem bērniem. Tāpat kā iepriekš tiks nodrošināta pašvaldības izstrādātā “Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem”.

Veselības aprūpes atbalstam budžetā ieplānoti 221 188 euro, tajā skaitā pagastu feldšerpunktu uzturēšanai 33 444 euro, veselības veicināšanas pasākumiem pašvaldībā ar ES projekta līdzfinansējumu 187 744 euro. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai šī gada budžetā paredzēts par 2% lielāks finansējums nekā iepriekšējā gadā.

Tukuma novada pašvaldības speciālo budžetu veido dabas resursu nodoklis un autoceļa fonda ieņēmumi. Speciālais budžets tiek plānots centralizēti, un tā kopējie ieņēmumi paredzēti 862 150 euro, izdevumi 938 006 euro (atlikums uz 01.01.2018. – 75 856 euro). Dabas resursa nodokļa ieņēmumi tiek novirzīti lietus ūdeņu savākšanai, attīrīšanai, strūklaku apkalpošanai, atkritumu savākšanai, ūdens paraugu analīžu veikšanai, latvāņu pļaušanai un citiem darbiem vides aizsardzības jomā novadā. Plānotais autoceļa fonda ieņēmumu ir 762 150 euro.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Tukuma novada pašvaldības 2018. gada budžets izstrādāts, ievērojot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par pašvaldībām”, likumā „Par budžetu un finanšu vadību”, likumā „Par valsts budžetu 2018. gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

 

Informāciju sagatavoja

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Dace Laukmane
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.