iNFORMACIJA
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumu Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”  4.2.punktu ar 2017. gada 21. decembra Tukuma novada Domes lēmumu  noteiktas Tukuma novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klases:
- ziemas sezonai no 1. novembra līdz 31. martam,
- vasaras sezonai no 1.aprīļa līdz 31. oktobrim. 
 
Atcelti Tukuma novada Domes 2010. gada 29.aprīļa saistošos noteikumus Nr.19 “Par Tukuma novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm”.