iNFORMACIJA
Turpinās būvdarbi Tukuma 3. pamatskolas sporta halles būvobjektā. Pabeigta nesošo kolonu un sienu izbūve un uzsākta jumta koka siju uzstādīšana. Pabeigti plānotie stadiona skrejceliņa pamatnes būvdarbi, ieklāts asfalta segums un sagatavots laukums mākslīgā zālāja ieklāšanai. Skrejceļa mīkstā seguma ieklāšana un mākslīgā zālāja ieklāšana notiks pavasarī. Halles ēkas būvdarbi dažādu iemeslu un papildus darbu dēļ ir iekavējušies par apmēram diviem mēnešiem Šis projekts tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem ar Valsts budžeta līdzfinansējumu.
 
Pabeigti būvdarbi Alīnes ielā, Parādes ielā un Tvaika ielā.
Pateicoties labvēlīgiem laika apstākļiem, turpinās būvdarbi Slocenes ielas rekonstrukcijas projektā. Izbūvēta kanalizācijas trese, kas atrodas 6m dziļumā, izbūvēts ūdensvads. Uzsākta ielu apgaismojuma izbūve. Turpinās ielas pamatnes sagatavošana un auto stāvlaukumu izbūve. Pašlaik Slocenes iela visā tās garumā ir izmantojama transporta līdzekļiem piebraukšanai gan SIA “Tukuma piens” objektiem, gan iedzīvotājiem. Grūtības pārvietoties ir kājāmgājējiem, jo ielas sagatavošanas laikā tā ir dubļaina. Projekta izpildes termiņš ir iekavējies, jo problēmas radīja lielais lietus ūdens daudzums, bet darbi turpinās. Braukšanas kārtībā tiek uzturēta arī pagaidu piebrauktuve no Estrādes ielas puse. Ielas pārbūves darbi tiek finansēti ar ES programmas uzņēmējdarbības attīstīšanai un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 
Turpinās Tukuma 2. vidusskolas ēkas rekonstrukcijas un energoefektivitātes tehniskā projekta izstrāde. Projekta risinājums ir saskaņots ar skolas vadību un arhitektiem.
 
Tiek sagatavoti iepirkuma dokumenti bērnudārza “Pasaciņa” energoefektivitātes un remontdarbu veikšanai. Paredzēts būvdarbus uzsākt vasaras sākumā. Energoefektivitātes darbi tiek finansēti no ES fondu līdzekļiem.
 
Turpinās bērnudārza “Vālodzīte” energoefektivitātes un remontdarbu tehniskā projekta izstrāde. Šo bērnudārzu paredzēts remontēt 2019. gadā.
 
Nodota ekspluatācijā Tukuma Pilsētas parka tualetes un kafejnīcas moduļa tipa ēkas. Ēkas apsaimniekošanai tiks izsludināta nomas tiesību izsole.
 
Uzsākta auto stāvlaukuma tehniskā projekta izstrāde pie Tukuma poliklīnikas.
 
SIA “Tukuma nami” pabeidza dzīvojamās ēkas Valguma ielā 2 siltināšanas un energoefektivitātes projekta būvdarbus. Energoefektivitātes projektam pieteiktas vēl vairākas daudzdzīvokļu ēkas. Privatizēto dzīvokļu īpašniekiem ir iespējams pieteikt savu ēku siltināšanas projektus pie ēku apsaimniekotājiem vai interesēties Domē.
 
Izsludināts Tukuma pilsētas Stacijas ielas un Dāņu ielas posmu rekonstrukcijas, pārbūves un jaunas ielas izbūvi Kandavas-Stacijas ielu kvartālā. Šis projekts tiks realizēts ES finansējuma ietvaros uzņēmējdarbības attīstīšanas programmā, sadarbībā ar SIA “CSK steel”.
 
Pēc eksperta slēdziena saņemšanas un tehniskā projekta koriģēšanas tiks izsludināts iepirkums par Kurzemes ielas rekonstrukcijas pirmās uz ceturtās kārtas būvdarbu veikšanu. Pirmā kārta paredz Talsu-Kurzemes-Tirgus ielas krustojuma pārbūvi, Kurzemes-Mednieku-Pavārkalna ielu krustojuma rekonstrukciju un Kurzemes ielas rekonstrukciju līdz Progresa ielai. Ceturtajā kārtā paredzēta lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve no Kurzemes ielas pagalma pa Putniņu ielu līdz Laustiķa pļavai.
 
Noslēdzies iepirkums par autotransporta piegādi Tukuma pilsētas Kultūras nama un Tumes-Degoles pagasta pārvaldes darba nodrošināšanai. Autobusu skolēnu pārvadāšanai un mikroautobusu Kultūras namam piegādāja SIA “FS noma”.
 
Turpinās iepirkuma piedāvājumu izvērtēšana iepirkumā par pilsētas ielu, ietvju un laukumu asfaltēšanas un bruģēšanas darbu veikšanu 2018. gadā.
 
Turpinās piedāvājumu izvērtēšana iepirkumā par darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšanu Tukuma novada pašvaldībai un tās iestādēm.
 
Noslēdzies iepirkums par elektroenerģijas piegādi Tukuma novada Domei, kapitālsabiedrībām un iestādēm. Saņemti divu pretendentu piedāvājumi un noslēgta vienošanās ar as “Latvenergo”.
 
Noslēdzies iepirkums par degvielas piegādi pašvaldībai un iestādēm. Degvielas iegādes līgums noslēgtas ar SIA “Neste Latvija”.
 
Iepirkumā par kokskaidu granulu piegādi pašvaldības iestāžu vajadzībām, par uzvarētāju atzīts SIA “SBE Latvia ltd”.
 
Atbilstoši iepirkuma rezultātiem, noslēgts līgums ar SIA “Pilsētas eko serviss” par pilsētas tranzīta ielu uzturēšanu 2018. gadā. Pārējās ielas uzturēs SIA “Clean R”.
 
Pabeigti ilgi gaidītie SIA “AMIC Latvia” piederošie pamestās Tukuma naftas bāzes degvielas rezervuāru demontāžas darbi.
 
Tiek sagatavoti dokumenti kioska ēkas Raudas ielā 16a nojaukšanai un auto stāvlaukuma ierīkošanai pie 2. vidusskolas.
 
Notikušas vairākas tikšanās par investīciju piesaisti un ES finansējuma apgūšanu SAM 5.6.2. ietvaros uzņēmējdarbības atbalstam un infrastruktūras izbūvei.
 
Notikusi tikšanās ar ieinteresētiem uzņēmējiem par investīciju piesaisti dzīvojamā fonda būvniecībai Tukumā.
 
Pārskatu sagatavoja
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors
Māris Rudaus-Rudovskis
 

Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora

M.Rudaus-Rudovska