tARIFS UUDENS

Tukuma novada pašvaldība ir saņēmusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Regulators) lēmumu Nr.150 (protokols Nr.45, 1.p.) par “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”.

Regulators ir izskatījis sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tukuma ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “Tukuma ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Saskaņā ar metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61., 66. punktu un pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5. pantu, 9. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu un otro daļu, 19. panta pirmo daļu, septīto daļu un trīspadsmito daļu, 20. pantu un 21. panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 56. panta pirmo daļu un 63. panta pirmās daļas 1. punktu, regulators nolemj:

1. apstiprināt SIA “Tukuma ūdens” šādus tarifus:
- Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,00 EUR /m3 (bez PVN)
- Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1.37 EUR /m3 (bez PVN)

2. Apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr.150.