Drukāt

iNFORMACIJA

Paziņojums par Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna (RP 2017.1) un Investīciju plāna (IP 2017.3) aktualizāciju

Ar Tukuma novada Domes 2017.gada 23.novembra lēmumu (prot.Nr.19, 3.§.) aktualizēts Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāns (RP 2017.1) un Investīciju plāns (IP 2017.3).

Plānu aktualizācija veikta, balstoties uz Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas 2016.-2017.gada pārskatu, kurā veikts Rīcības plāna un Investīciju plāna izpildes novērtējums laika periodā no 2016.gada novembra līdz 2017.gada oktobrim. Rīcības plāns šajā gadā aktualizēts pirmo reizi, savukārt Investīciju plāns trešo reizi.

Aktualizētā versija pieejama Tukuma novada pašvaldības mājas lapā www.tukums.lv sadaļā “Normatīvie akti”, “Attīstības plānošanas dokumenti”. (Dokumenti)
Saskaņā ar Ministra kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikuma Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, pašvaldība ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam, aktualizē attīstības programmas Rīcības un Investīciju plānu.