iNFORMACIJA

Ar Tukuma novada Domes 2017. gada 23. novembra lēmumu (prot. Nr.19, 2.§.) ir apstiprināts „Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas 2016.-2017.gada pārskats” (turpmāk – pārskats).

Pārskats ir sagatavots atbilstīgi Stratēģijā un Attīstības programmā noteiktai uzraudzības kārtībai. Pārskatā ir apkopoti dati, Tukuma novada Domes struktūrvienību, pašvaldības iestāžu un aģentūru sniegtā informācija par savā jomā paveikto. Kā arī iekļauta informācija par pašvaldības četru attīstības mērķu un 22 rīcības virzienu rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.

 

Pārskata 1. nodaļā koncentrēti apkopoti dati attīstības mērķus raksturojošiem rādītājiem un konstatēts vai attīstības virziens saskan ar plānoto.

2.nodaļā sniegts ieskats par teritorijas plānojuma aktualizēšanu un minēts, kāpēc nav nepieciešams izstrādāt lokālplānojumus.

Pārskata 3.nodaļā koncentrēti apkopoti dati par katra rīcības virziena ietvaros esošo pamata statistiku un par rezultatīvajiem rādītājiem, novērtēts, vai situācijas attīstības tendence atbilst plānotajam.

4.nodaļā Rīcības plānā iepretim katram plānotajam pasākumam norādīta informācija par veikumu (vai darbība notiek, notiek daļēji, vai nenotiek) un sasniegumu (vai pasākums pabeigts un kā – ar plānoto rezultātu, daļēji to sasniedzot, vai to nesasniedzot). Rīcības plāna pasākumi ir novērtēti laika periodā no 2016.gada novembra līdz 2017.gada oktobrim (ieskaitot). Attiecīgi šis novērtējums ir pamats Rīcības plāna aktualizācijai.

5.nodaļā izvērtēta Investīciju plāna izpilde, vai plānotais projekts ir izpildīts/ pabeigts, projekts šobrīd tiek īstenots, projekts šobrīd notiek daļēji, t.i., netiks sasniegti visi rādītāji, vai projekts šobrīd netiek īstenots. Tiek vērtēti projekti, kuru plānotais uzsākšanas laiks ir 2016.-2017.gads. Projektu idejas, kuras plānotas pēc 2017.gada, netiek vērtētas (izņemot, gadījumus, ja projekta ideja ir uzsākta īstenot 2017.gadā). Investīciju plāna izpilde ir izvērtēta laika periodā no 2016.gada decembra līdz 2017.gada oktobrim (ieskaitot). Attiecīgi šis novērtējums ir pamats Investīciju plāna aktualizācijai.

Pārskata noslēgumā ir galvenie secinājumi par novada attīstību un priekšlikumi turpmākai darbībai par nepieciešamību veikt grozījumus kādā no pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem.
Pārskatam ir 2 pielikumi:
- Rīcības plāna 2016.-2017.gadam īstenošanas progress;
- Investīciju plāna 2016.-2017.gadam īstenošanas progress.

Pārskats ir apskatāms tīmekļa vietnē www.tukums.lv  – Pašvaldība – Normatīvie akti – Attīstības plānošanas dokumenti. (Dokumenti)