Drukāt

iNFORMACIJA

Ar 2017. gada 13. oktobri stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr.10 „Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu Tukuma novada pašvaldībā”.

 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama ūdenssaimniecības komunikāciju izbūve, ekspluatācija un pakalpojumu lietošana Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, lai nodrošinātu novada iedzīvotājus ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem un uzlabotu apkārtējo vidi atbilstīgi normatīvajiem aktiem.

Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā – pakalpojuma lietotājiem un pakalpojuma sniedzējiem jeb komersantiem, kuri ūdenssaimniecības nozarē sniedz sabiedriskos pakalpojumus Tukuma novada pašvaldībā, izmantojot to valdījumā esošā centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas. Labvēlīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana ir viens no pašvaldības pamatuzdevumiem. Noteikumi definē komersantu tiesības un pienākumus inženierbūvju aizsardzības jomā.

Saistošie noteikumi Nr. 10