Drukāt

SATIKSMES koncepcija

Ar Tukuma novada Domes 2017.gada 28.septembra lēmumu (prot.Nr.16, 6.§.) apstiprināta Tukuma pilsētas satiksmes organizācijas un drošības uzlabošanas, transporta infrastruktūras attīstības koncepcija 2017.-2023.gadam.
Transporta infrastruktūras attīstības un satiksmes organizācijas un drošības koncepcija 2017.-2023.gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas kalpo kā pamatnostādnes atbildīgajām iestādēm politikas veidošanā un plānošanā transporta un satiksmes drošības jomā, uzņēmumiem un iedzīvotājiem.


Transporta attīstības koncepcija identificē attīstības virzienus un galvenos pasākumus, kas īstenojami satiksmes organizācijas un drošības jomā un transporta infrastruktūras uzlabošanā.

Šajā ziņojumā ir ietverts transporta infrastruktūras un satiksmes drošības esošā stāvokļa novērtējums Tukuma pilsētā, iezīmētas aktuālās problēmas satiksmes jomā, noteikti attīstības virzieni un definētas galvenās prioritātes 2017.-2023.gadam. Attīstības virzieni ir noteikti šādiem transporta sistēmas sektoriem: autotransporta infrastruktūra, sabiedriskā transporta infrastruktūra, velosatiksmes infrastruktūra un gājēju infrastruktūra. Ir ņemtas vērā dažādu transporta lietotāju grupu vajadzības, kā arī izanalizēta rīcības plānā iekļauto pasākumu sociālekonomiskā ietekme.

Koncepciju izstrādāja SIA “E.Daniševska Birojs”.
Ar Tukuma pilsētas satiksmes organizācijas un drošības uzlabošanas, transporta infrastruktūras attīstības koncepciju 2017.-2023.gadam var iepazīties Tukuma novada pašvaldības mājas lapā www.tukums.lv sadaļā “Normatīvie akti”, “Pārējie attīstības plānošanas dokumenti”