Tukuma novada Dome izsludina pieteikšanos nevalstisko organizāciju iniciatīvām 2018.gadā (biedrību, nodibinājumu, fondu un sporta klubu, t.sk. sporta federāciju, turpmāk sauktām – Biedrības), kuras juridiski reģistrētas un/vai darbojas Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, lai ar pašvaldības līdzfinansējumu atbalstītu Biedrību iniciatīvas, veicinātu Biedrību un pašvaldības sadarbību izvirzīto mērķu, kas paredzēti pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokumentā Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna (RP 2016.1) uzdevuma 22.1 “Aktivizēt iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iniciatīvas, kas vērstas uz novada attīstību” sasniegšanā.

Noteikumi un Pieteikuma veidlapas pieejamas tīmekļa vietnē www.tukums.lv/ lv/sabiedribas-lidzdalibas/nvo. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 30.septembris (pasta zīmogs). Pieteikumi atbilstīgi Pieteikumu vērtēšanas tabulai tiks izskatīti šā gada oktobrī-novembrī Nevalstisko organizāciju komisijā, bet Biedrību sporta klubu un sporta federāciju pieteikumi tiks izskatīti Sporta komisijā.