stipend

Jau piekto gadu Tukuma novada pašvaldība piešķirs stipendiju studijām augstskolā pirmajam studiju gadam trim Tukuma novada jauniešiem, kuri absolvējuši vidējās izglītības iestādi ar izciliem mācību rezultātiem. 

Uz Tukuma novada Domes stipendiju, 1500,00 euro gadā, var pretendēt jaunietis, kura dzīvesvieta deklarēta Tukuma novadā, 2017. gadā absolvējis vispārējās vidējās izglītības iestādi un uzsācis mācības augstskolā akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs pilna laika studiju programmā un uzrādījis teicamas sekmes mācībās. Sekmju izrakstā pretendenta vērtējumi mācību priekšmetos un necentralizētajos eksāmenos nevar būt  zemāki par 8 ballēm un katra nokārtotā centralizētā eksāmena kopvērtējums nevar būt zemāks par 70 %.

Lai pretendētu uz stipendiju no 2017. gada 15. augusta līdz 2017. gada 22. augustam Tukuma novada Izglītības pārvaldē (Šēseles ielā 3), Tukumā, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

- iesniegums (Word doc),

- atestāta un sekmju izraksta kopija,

- centralizēto eksāmenu sertifikāta kopija,

- izziņa no augstākās izglītības iestādes par studiju uzsākšanu.

Noteikumi Nr. 5 "Par Tukuma novada Domes stipendijas piešķiršanu jauniešu studijām augstskolā"