Drukāt

iNFORMACIJA

Par Tukuma novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam Tukuma novadā tiek veidota novada vēlēšanu komisija.

Tukuma novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu Dome nosaka līdz 2017. gada 11. augustam.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus novada vēlēšanu komisijā ir:

1. reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām;
2. Tukuma novada Domes deputātam;
3. ne mazāk kā 10 balss¬tiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk - vēlētāju grupa).

 

Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par Tukuma novada vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu – 7.
Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Vēlēšanu komisija izveidojama no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Pieteikums iesniedzams Tukuma novada Domei, Talsu ielā 4, Tukumā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Pieteikuma anketu lejupieladēt šeit.