RELIZES

Šā gada 30. jūnijā tika sasaukta Tukuma novada Domes ārkārtas sēde, kurā deputāti izskatīja jautājumu par telpu nomas objekta atlases rezultātiem un telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” un Tukuma novada bāriņtiesas vajadzībām (prot.Nr.13, 1.§.).

Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 2017. gada 27. aprīļa lēmumu “Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu”, Tukuma novada sociālais dienests organizēja nomas objekta piedāvājumu atlasi telpu nomai Tukuma novada sociālā dienesta un Tukuma novada bāriņtiesas funkciju nodrošināšanai1 .

 

Nomas sludinājums 2017. gada 15. maijā tika publicēts Tukuma novada Domes un Tukuma novada sociālā dienesta tīmekļa vietnēs, kā arī izvietots sociālā dienesta telpās Tidaholmas ielā 1, Tukumā un 23. maijā ievietota publikācija laikrakstā “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”.
Nomas sludinājuma noteiktajā termiņā pieteicās divi pretendenti – SIA “ARVO PLUS”, kas piedāvāja nomas objektu Talsu ielā 11, Tukumā un SIA “TUKUMA ROZE”, kas piedāvāja nomas objektu Pasta ielā 25.

Izveidotā nomas objekta piedāvājumu atlases komisija2 , ievērojot nosacījumus3 , izvērtēja nomas objektu pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību nomas sludinājumā izvirzītajām prasībām un konstatēja, ka saņemtie pieteikumi neatbilst specifikācijas kritērijiem. Ņemot vērā paredzamo nomas termiņu desmit gadi un iesniedzēju finanšu piedāvājumus, atlases komisija ierosināja izvērtēt lietderību un ekonomisko pamatojumu par nekustamā īpašuma iegādi, pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai4.

Ārkārtas domes sēdē notika spraigas diskusijas un tika izteikti vairāki priekšlikumi sakarā ar telpu atlasi Tukuma novada sociālā dienesta un Tukuma novada bāriņtiesas funkciju nodrošināšanai. Visplašākās diskusijas deputātu vidū izraisīja kopējo telpu platības atšķirība, salīdzinot noslēgto nomas līgumu ar SIA “Eta studija” 2012. gada 2. maijā, kur tā uzrādīta 1064,80 m2, ar 2017. gada telpu nomas aprēķiniem, kur kopējā telpu platība ir 1237,2 m2. Starpība veidojusies pēc jaunās kadastrālās uzmērīšanas 2016.gadā.

Slēdzot pirmo līgumu 2007.gadā, nomājamā platība pagrabstāvā bija 226,3 m2, pirmajā stāvā – 315 m2, otrajā stāvā – 297,4 m2. Saskaņā ar 2007. gada inventarizāciju netika iznomātas pagrabā esošās tehniskās telpas (2007.gadā – 55,1 m2, pēc 2016. gada inventarizācijas – 54,60 m2). Pēc 2016. gadā veiktās kadastrālās uzmērīšanas telpu platības ir šādas:

- pagrabstāvā 226,6 m2 bez tehniskām telpām, 281,2 m2 ar tehniskām telpām;
- pirmajā stāvā kopā 391,7 m2, klāt nākušas uzmērītās āra telpas – 60,4 m2 āra uzbrauktuve, divas jaunas telpas, kas izveidojušās pēc āra vējtvera izveidošanas 2008. gadā, kas savieno ēku ar piebūvi iekšpagalmā (kopā 6,1 m2), un palielinājusies platība mērīšanas kļūdas rezultātā – vienai telpai +10 m2, nomājamā platība iekštelpās no 315 m2 palielinājusies uz 331,3 m2;
- otrajā stāvā kopā 338,2 m2, 45,2 m2 āra plānotajai terasei vai balkonam, izīrējamā platība iekštelpās no 297,4 m2 samazinājusies uz 293 m2 (starpsienu izbūve kabinetos);
- trešajā stāvā kopējā nomājamā platība – 226,1 m2.
Līdz ar to kopējā ēkas platība ir 1237,2 m2.

Noslēgumā Tukuma novada deputāti nobalsoja par nomas objekta piedāvājumu atlases izbeigšanu, Tukuma novada sociālā dienesta un Tukuma novada bāriņtiesas funkciju nodrošināšanai un uzdeva informēt pretendentus par atlases rezultātiem. Kā arī uzdeva Tukuma novada sociālajam dienestam līdz 2017. gada 3. jūlijam noslēgt vienošanos ar SIA “Eta studija” par 2012. gada 2. maija nomas līguma termiņa pagarināšanu uz desmit mēnešiem.

Turpinot šī jautājuma risināšanu, Tukuma novada pašvaldības izpilddirektoram uzdots līdz 2017. gada 7. jūlijam izveidot darba grupu, kas līdz 1. septembrim sagatavos ekonomisko pamatojumu par pašvaldībai piederoša īpašuma izmantošanu vai nekustamā īpašuma iegādi, vai jauna objekta būvniecību, lai rastu lietderīgāko risinājumu pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Deputāti ierosināja Īpašumu nodaļai sagatavot pārskatu par pašvaldībai piederošajiem īpašumiem Tukuma pilsētā, norādot īpašumā esošo ēku un telpu izmantošanas noslogojumu un noslēgto īres līgumu termiņiem.

 

1. atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas, vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” prasībām.
2. ar Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Ē. Lukmana 2017. gada 8. maija rīkojumu Nr. 66-d “Par nomas objekta piedāvājumu atlases komisijas izveidi”
3. MK noteikumi Nr.1191 12. punkts
4. Likums par pašvaldībām, 15. pants. 7. punkts: “nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.)”