Drukāt

RELIZES

Lai veicinātu bērnu pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vasaras brīvdienās, pašvaldība līdzdarbojas nometņu organizēšanā, piešķirot finansiālu atbalstu gan vecākiem, kuru bērni apmeklē vasaras nometnes, gan nometņu organizatoriem.

Līdz 15. septembrim ikviens vecāks par pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēta bērna dalību nometnē var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu. Ja nometne tiek organizēta pašvaldības administratīvajā teritorijā vai nometnes organizētājs ir persona, kas reģistrēta vai deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, atbilstoši pašvaldības piešķirtajam līdzfinansējumam tiek samazināta vecāku vai bērna likumīgā pārstāvja maksa par bērna dalību nometnē.

 

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir vecākiem, ja bērns apmeklē nometni, kas darbojas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā Latvijā vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts par bērna piedalīšanos vienā diennakts nometnē kalendārā gada laikā. Līdzfinansējuma apmērs ir 5,00 EUR par bērnu diennaktī:
- ja dalības maksa nometnē par diennakti ir mazāka nekā 5,00 EUR, līdzfinansējums tiek piešķirts atbilstoši faktiskajai diennakts maksai par nometni;
- ja dalības maksā ir lielāka nekā 5,00 EUR, līdzfinansējuma apmērs ir 5,00 EUR par bērnu diennaktī;
- ja nometnes organizēšanā nav paredzēta vecāku maksa par bērna piedalīšanos nometnē, nometnes organizētāji un vecāki uz līdzfinansējumu nevar pretendēt.

Līdzfinansējumu no pašvaldības var saņemt arī nometnes organizētājs, kas reģistrēts vai deklarēts pašvaldības administratīvajā teritorijā un atbilstoši Ministru kabineta noteikumu par bērnu nometņu organizēšanu un darbību prasībām, ir tiesīgs organizēt nometnes. Šajā gadījumā nometnes organizētājam līdz 15. jūnijam bija jāiesniedz pieteikums Izglītības pārvaldē par nometnes līdzfinansēšanu un jānoslēdz līgums ar Izglītības pārvaldi par līdzfinansējuma piešķiršanu.
Kopējais pašvaldības atbalsts gan vecākiem, gan nometņu organizētājiem 2017. gadā ir paredzēts 8000 EUR apmērā no pašvaldības budžeta. Līdz 2017. gada 15. jūnijam pieteikumus par līdzfinansējuma piešķiršanu Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu dalībai trīspadsmit vasaras nometnēs bija iesnieguši astoņi nometņu organizētāji.

Tā kā nometnes turpināsies gan jūlijā, gan augustā un vecāki pieteikumus par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu var iesniegt līdz 15. septembrim, šobrīd nav iespējams nosaukt bērnu kopējo skaitu, kas šogad būs saņēmuši pašvaldības atbalstu dalībai nometnēs.

Atbalstu vecākiem, kuru bērni apmeklē vasaras nometnes, un nometņu organizatoriem Tukuma novada pašvaldība sniedz jau trešo gadu. Kārtību, kādā iespējams saņemt līdzfinansējumu, nosaka Tukuma novada Domes 28.04.2016. noteikumi “Par bērnu vasaras brīvdienu nometņu līdzfinansēšanu Tukuma novada pašvaldībā”. 2016. gadā no Tukuma novada pašvaldības budžeta bērnu vasaras brīvdienu nometņu līdzfinansēšanai tika izlietoti 7660 eiro.

Noteikumu pilns teksts ar pielikumiem pieejams Tukuma novada Izglītības pārvaldes tīmekļa vietnē www.tip.edu.lv  sadaļā “Jauniešiem, nometnes” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv sadaļā “Pašvaldība”, “Normatīvie akti”, “Noteikumi”.
Lai iepazītos ar piedāvāto nometņu klāstu un iegūtu papildu informāciju, aicinām apmeklēt VISC tīmekļa vietni www.nometnes.gov.lv  (Nometnes Tukuma novadā: http://nometnes.gov.lv/camps/list)