iNFORMACIJASaskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Likuma mērķis ir panākt, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Dzīvesvieta ir jādeklarē personai, kura maina dzīvesvietu vai kura līdz šim nav deklarējusi dzīvesvietu. Dzīvesvietas reģistrācija, ko ir veikusi pašvaldība pēc savas iniciatīvas, nav dzīvesvietas deklarēšana, un personai joprojām saglabājas pienākums deklarēt dzīvesvietu.


Dzīvesvietu var deklarēt:
 - Tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas personas jaunā dzīvesvieta. Pašvaldībā dzīvesvietu var deklarēt persona pati, tās likumiskais pārstāvis vai personas pilnvarotais pārstāvis. Tukumā dzīvesvietu var deklarēt Tukuma novada Domes apmeklētāju pieņemšanas centrā, Talsu ielā 4.
 - Elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”, persona var elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.
 - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē uz vietas dzīvesvietu ir tiesības deklarēt: Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību; ārzemniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju; bezvalstniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju.


Deklarējot dzīvesvietu pašvaldībā:
 - Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība – eID karte). Personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildus personu apliecinošam dokumentam – dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties citas personas interesēs. Autovadītāja apliecību nevar izmantot!
- Jāiesniedz aizpildīta dzīvesvietas deklarācijas veidlapa (veidlapa pieejama šeit, kā arī Tukuma novada Domes apmeklētāju pieņemšanas centrā).
- Attiecīgās pašvaldības kontā jāiemaksā valsts nodeva 4,27 EUR par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju, ja uz personu nav attiecināmi atbrīvojumi no valsts nodevas samaksas.


Deklarējot dzīvesvietu elektroniski:
 - Nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma pieprasītājs tiek identificēts pēc elektroniskā paraksta vai internetbankas autentifikācijas līdzekļa.
- Ja dzīvesvieta tiek deklarēta savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, nav jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par personas likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā.
- Deklarējamās dzīvesvietas adreses ievadīšanai tiek izmantoti Valsts adrešu reģistra dati, līdz ar to tiek nodrošināta automātiska adreses esamības pārbaude.
- Ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā.
- Par pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva.


Deklarējot dzīvesvietu, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to personai nav jāvēršas attiecīgajā iestādē, lai tā anulētu ziņas par tās iepriekšējo deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā.
Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs sniedzis ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto, par dzīvesvietas nedeklarēšanu (186.panta otrā daļa) personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 350 EUR, savukārt par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu (190.10 pants), personai uzliek naudas sodu no 70 līdz 500 EUR.
Informācijas avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv.